Verkoopsvoorwaarden
 • Na het opstellen van een vrijblijvende offerte zijn beide partijen tot een overeenkomst gekomen, die bevestigd werd via e-mail of briefwisseling. Beide partijen zijn het eens over de geleverde diensten, menu’s en prijzen. De totaalprijs is steeds inclusief BTW, 6 procent, 12 procent of 21 procent afhankelijk van de gekozen diensten.
 • Bij levering kan een kilometervergoeding gevraagd worden. Dit wordt opgenomen in de vrijblijvende offerte.
 • Een voorschot van vijftig procent van het totaal bedrag wordt overgeschreven op de rekening van Catering Lien, minstens vijf werkdagen voor de te leveren prestatie door Catering Lien. Bij annulering tot maximaal 14 dagen vóór de aanvang van uw reservering krijgt u het gehele voorschot (indien reeds gestort) terug. Annuleert u tussen 14 dagen en 3 dagen voor de aanvang van uw reservering, dan wordt het gehele voorschot in rekening gebracht. Annuleert u nadien, dan wordt de gehele offerte in rekening gebracht.
 • Het overige bedrag wordt cash of via de elektronische applicatie op de smartphone voldaan bij leveren van de bereide maaltijden. Als de betaling voldaan is, wordt meteen een factuur overhandigd aan de klant.
 • Wij zullen niet kunnen worden aangesproken tot enige schadevergoeding van kosten als wij als gevolg van overmacht niet aan onze verbintenis kunnen voldoen. Onder overmacht wordt onder meer verstaan: niet of niet-tijdige leverantie ten gevolge van niet of niet-tijdige levering van de toeleveranciers, transport/verkeersproblemen, hevige weersomstandigheden die normaal verkeer onveilig maakt, brand en lekkage op eigen locatie of op locatie van het gebeuren, stroomstoringen, plotse defecten aan koelmateriaal, diefstal, en andere onvoorziene omstandigheden.
 • Bij niet-betaling binnen 21 dagen na factuurdatum, wordt u in gebreke gesteld per aangetekend schrijven. De hierbij gemaakte kosten worden mee verrekend in het verschuldigde eindtotaal. Bij niet-betaling binnen 3 dagen na de ingebrekestelling zal Catering Lien zich zonder voorafgaande vermelding beroepen op een incassobureau.
 • Voedselallergieën of intoleranties worden steeds 1 week voor het evenement door de klant aan het personeel van Catering Lien gemeld. Het bedrijf Catering Lien kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het gebruik van bepaalde ingrediënten bij de bereidingen van de gerechten als de klant Catering Lien niet  schriftelijk op de hoogte heeft gebracht.   
 • Aanpassen van uw bestelling kan tot 2 dagen voor het evenement.  In bepaalde gevallen kan door een verkleining van de bestelling een aanpassing naar boven toe van de verkoopprijs per persoon optreden, als gevolg van de relatieve verzwaring van de vaste kosten.  Een vergroting van een bestelling kan, daarentegen, aanleiding zijn tot een aanpassing naar beneden van de verkoopprijs per persoon.  Dit wordt door Catering Lien per geval beoordeeld.  Binnen de twee dagen voorafgaand aan het evenement kunnen geen wijzigingen meer worden aangebracht aan de bestelling en gelden de afgesproken aantallen.  De kostprijs van eventuele bestellingen van niet-deelnemers komt dan ten koste van de klant.
 • Vanaf het moment dat de klant de voedingsmiddelen bij ons afhaalt of dat Catering Lien de bereidingen levert, is de klant verantwoordelijk voor de veiligheid en hygiëne m.b.t. de afgehaalde voedingsmiddelen.  Gekoelde gerechten moeten op een temperatuur onder de 7°C worden vervoerd, ingevroren gerechten op maximum -18°C en warme gerechten op ten minste 65°C.  
 • Op de plaats en het tijdstip van het evenement is het verantwoordelijkheid van de klant om het eten op de hierboven aangegeven temperaturen te bewaren / aan te bieden.  
 • Voedingsmiddelen die gedurende langere tijd warm gehouden zijn, dienen na de gelegenheid veiligheidshalve weggegooid te worden.  De voedingsmiddelen die in koelingen of diepvriezers bewaard worden, moeten afgedekt worden met plastiekfolie.
 • Het meegeleverde materiaal zoals kommen, schalen en overig presentatiemateriaal is en blijft eigendom van Catering Lien. De klant mag gebruikmaken van het presentatiemateriaal gedurende de duur van de overeenkomst.
 • Catering Lien heeft het recht eventuele schade aan en/of vermissing van haar eigendommen en/of huurartikelen in rekening te brengen aan de opdrachtgever ten belope van de nieuwprijs van het beschadigd materiaal + de gemaakte administratieve kosten. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van eigendommen van de klant, haar gasten en de eigenaar van de locatie van de cateringopdracht.
 • Na het evenement wordt de vuile vaat opgehaald op het afgesproken tijdstip door het personeel van Catering Lien.
 • Eventuele klachten dienen aangetekend geschreven te worden aan: Catering Lien, Honegemstraat 138, 9420 te Erpe, en dit binnen een termijn van 5 kalenderdagen na de cateringopdracht. De datumstempel van de Post geldt als bewijs.  Alle klachten die nadien toekomen, worden als onbestaande beschouwd. Elke betwisting van het eindfactuur wordt volgens het Belgisch recht beslecht en zal tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van de woonplaats van de consument behoren. De consument kan in geval van een geschil gebruik maken van het Europees Platform Geschillen.  Meer info hierover is te vinden op de website http://ec.europa.eu/odr .  De klant verbindt zich ertoe eventuele geschillen eerst te proberen op te lossen in overleg en dialoog met Catering Lien.